Franciszkański Zakon Świeckich


Termin Spotkań:

I Niedziela miesiąca – godz. 15.00

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) sięgają roku 1221 r., w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nowa formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon był bardzo liczny i zrzeszał osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, kardynałów i papieży. W okresie międzywojennym, okupacji hitlerowskiej oraz w czasie terroru stalinowskiego rozwijające się dzieła prowadzone przez III Zakon upadły lub zostały zlikwidowane. Zakon nie mógł oficjalnie istnieć.

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej w 1978 r. Reguły FZŚ przez Ojca Świętego Pawła VI.

FZŚ w Polsce dzieli się na 18 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego i liczy blisko 13 tysięcy członków, skupionych w ok. 560 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych (dane z 2009 r.)

ZASADY ŻYCIA FRANCISZKANÓW ŚWIECKICH

Regułą życia franciszkanów świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując Św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Zasady przyjęcia do FZŚ

Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych odznak powołania. Członkami FZŚ mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i ukończyli 18 r. życia, ludzie stanu wolnego, żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi. Prośba o przyjęcie do wspólnoty miejscowej winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków. Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:

  • formacja wstępna (postulat) – trwającą co najmniej 6 miesięcy
  • formacja początkowa (nowicjat) – trwająca co najmniej 1 rok
  • Przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta)
  • Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła.

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKI DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI

Na drodze franciszkańskiej świętość osiągnęli m.in. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik IX król Francji, św. Małgorzata z Kortony, bł. Aniela Salawa – patronka FZŚ w Polsce, Ignacy Loyola (założyciel Jezuitów), Jan Maria Vianney, Jan Bosko, św. Wincenty a Paulo, bł. Jan XXIII papież.Do FZŚ należało wielu wybitnych ludzi nauki, kultury, polityki: Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Amerigo Vespucci, Michaele Cervantes, Krzysztof Kolumb, Vasco de Gama, Pier Luigi de Palestrina, Alessandro Volta, Luigi Galvani, w Polsce: malarz Jacek Malczewski, br. Adam Chmielowski, gen. Józef Haller.

Jest radością i zaszczytem dla FZŚ w Polsce przynależność do III Zakonu Sł. Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także bł. Jerzego Popiełuszki i biskupa Szczęsnego Felińskiego (relikwie tych ostatnich błogosławionych mamy w naszej Parafii).

Wspólnota FZŚ w Parafii Św. Trójcy

Franciszkański Zakon Świeckich – jak określa sama nazwa – jest zakonem dla ludzi żyjących w świecie. Nie wymaga on opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich. Umożliwił jednak wielu ludziom realizację powołania zakonnego. Franciszkański, bo oparty na regule i duchowości św. Franciszka z Asyżu, na naśladowaniu jego miłości serafickiej: ofiarnej i radosnej, oraz upodobnieniu się do Jezusa Chrystusa.

Franciszkanin charakteryzuje się prostotą, pokorą, życzliwością, uprzejmością i postawą służenia Kościołowi i drugiemu człowiekowi. Jest nosicielem pokoju i dobra, nadziei i radości.

Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach: postulat jest fazą przygotowującą do okresu formacji, nowicjat – okres próby do złożenia profesji i profesja. Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wieczystym wobec Kościoła. Jest to też akt cnoty religijności wynikający z ducha rad i błogosławieństw ewangelicznych i wyraża szczególne poświęcenie się Bogu. Profesja we FZŚ pod względem godności jest równa ślubom składanym w Pierwszym Zakonie, chociaż nie ma mocy ślubów, które zakładają zinstytucjonalizowaną formę życia. Akt ten Kościół bardzo ceni i udziela przystępującemu do Profesji Odpustu Zupełnego.

Franciszkański Zakon Świeckich w naszej parafii został założony aktem kanonicznym 22 stycznia 1923 r. Funkcjonował i rozwijał swoją działalność do II wojny światowej. Następnie zamarł na długie lata. Dopiero w 1989 r. z inicjatywy byłego proboszcza ks. Marka Kiliszka odrodził się na nowo, na podstawie ważności aktu erekcyjnego.

Wspólnota nasza jest mała. Jest 8 sióstr i jeden brat, 5 osób jest po profesji wieczystej. Dwie są w Nowicjacie, a jedna dołączyła do nas i przygotowuje się do Postulatu w naszej wspólnocie. Duchowy patronat nad wspólnotą FZŚ w parafii obejmuje ks. dr Cezary Smuniewski. Na naszych spotkaniach poznajemy biografię, pisma i duchowość świętych Franciszka i Klary z Asyżu. Zapoznajemy się z materiałami, które przygotowuje Rada Narodowe FZŚ. Jest też studium nad Regułą i Konstytucjami Generalnymi FZŚ. W przyszłości zamierzamy wprowadzić medytację nad Ewangelią (na podstawie zeszytów formacji duchowej), pod okiem opiekuna duchowego.

Bierzemy udział w życiu parafii. W niedzielę adoracyjną modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Prowadzimy również nowennę: do Miłosierdzia Bożego przed Niedzielą Miłosierdzia. Uczestniczymy z naszym sztandarem w procesjach: w święto Bożego Ciała i Rezurekcyjnej. Włączamy się również w dzieła podejmowane przez naszą Parafię (np. w tym roku przygotowaliśmy ołtarz na Boże Ciało).

Mamy żywy kontakt z Regionem. Uczestniczymy w rekolekcjach zamkniętych i otwartych organizowanych przez Radę Regionu i Radę Narodową, w spotkaniach szkoleniowych dla przełożonych i mistrzów formacji. Bierzemy udział w pielgrzymkach (coroczna ogólnopolska Pielgrzymka na Jasna Górę, coroczna Regionalna pielgrzymka do Niepokalanowa. W ostatnich latach były też wyjątkowe pielgrzymki – Asyż i okolice związane ze św. Franciszkiem – 2008, i Ziemia Święta – 2009).

Z naszej wspólnoty dwie siostry brały czynny udział w realizacji programu radiowego dla FZŚ w Radiu Niepokalanów. Jedna z sióstr z naszej wspólnoty pełni funkcję Przełożonej Regionu Warszawskiego i jest w Komisji Formacyjno-Wydawniczej w Radzie Narodowej FZŚ. Inne piszą artykuły i relacje ze spotkań regionalnych do naszego miesięcznika „Droga franciszkańska” gdzie jedna z nich jest współredaktorem pisma. W naszej wspólnocie są pracownicy naukowi i wykładowcy. Tak więc jest wielka różnorodność pomimo małej wspólnoty.

Spotykamy się 2 razy w miesiącu w I i III piątek miesiąca po mszy św. wieczornej ok. 19.00. Pierwsza niedziela miesiąca to spotkanie modlitewne. Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu trwamy na modlitwie a o godz. 15.00 prowadzimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.Za przykładem św. Franciszka, starając się go naśladować przyjmujemy nasze codzienne krzyże, wypełniając obowiązki swego stanu.Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania wszystkich pragnących iść drogą ewangelii.

Franciszkański Zakon Świeckich
przy parafii Świętej Trójcy

Kontakt tel. 22 622 82 14

Więcej informacji na www.fzs.franciszkanie.pl